#
รายการกิจกรรม
ประเภท
วันที่เริ่มการอบรม/สัมมนา
1 กิจกรรมทดสอบเท่านั้น
รายละเอียด | รายชื่อ | หมดเขตลงทะเบียน
ฝึกอบรม ระยะสั้น วันที่เริ่ม: 27-09-2019
วันที่สิ้นสุด: 27-09-2019
2 กิจกรรมอบรมระบบ Intranet สำนักงาน ก.พ. รุ่นที่ 3
รายละเอียด | รายชื่อ | หมดเขตลงทะเบียน
ฝึกอบรม ระยะสั้น วันที่เริ่ม: 04-10-2019
วันที่สิ้นสุด: 04-10-2019
3 กิจกรรมอบรมระบบ Intranet สำนักงาน ก.พ. รุ่นที่ 2
รายละเอียด | รายชื่อ | หมดเขตลงทะเบียน
ฝึกอบรม ระยะสั้น วันที่เริ่ม: 03-10-2019
วันที่สิ้นสุด: 03-10-2019
4 การประชุมระหว่างส่วนราชการกับสำนักงาน ก.พ. ประจำปี พ.ศ. 2562 (Year End Conference 2019)
รายละเอียด | รายชื่อ | หมดเขตลงทะเบียน
นิทรรศการ วันที่เริ่ม: 12-09-2019
วันที่สิ้นสุด: 12-09-2019